Algemene voorwaarden


Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden, hierna te noemen 'Voorwaarden' zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten die door Alzira Floral Design gedaan worden aan- of aangegaan worden met derden. Bekendmaking van deze Voorwaarden kan onder meer geschieden door voorafgaand aan de overeenkomst een exemplaar van deze Voorwaarden ter hand te stellen aan de wederpartij, door een verwijzing naar de Voorwaarden op brief- en factuurpapier, door het verwijzen naar de Voorwaarden op offerte, prijslijst, orderbevestiging,e-mail of op de website van Alzira Floral Design. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden deze algemene Voorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden, voor zover deze niet in de plaats treden van de van de bepalingen van deze Voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te vullen.

Artikel 2 AANBIEDINGEN / OVEREENKOMSTEN
Alle door of namens Alzira Floral Design mondeling of in prijscouranten, dag- of weekbladen, periodieken, aankondigingen, brieven, e-mails of anderszins gedane aanbiedingen ter zake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor Alzira Floral Design op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Overeenkomsten (uitgezonderd koop en verkoop tegen contante betaling), die al dan niet door bemiddeling van tussenpersonen zijn aangegaan, worden eerst door schriftelijke bevestiging van Alzira Floral design voor haar bindend. Bij prijsopgave bestaat geen enkele verplichting voor Alzira Floral Design tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan die bij de prijsopgave konden worden berekend, kunnen door Alzira Floral Design extra aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 3 OVERMACHT
Wanneer door overmacht niet conform de overeenkomst kan worden geleverd, moet Alzira Floral Design dit zo snel mogelijk schriftelijk aan de koper mededelen middels telefax, telefoon , e-mail of per brief, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Alzira Floral Design kan in geval van overmacht -na overleg met de koper- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan. Indien in geval van opschorting meer dan vijf dagen vertraging optreedt, is de koper bevoegd schriftelijk mede te delen de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen. Als overmacht kan worden beschouwd de hierna genoemde- en soortgelijke omstandigheden, afzonderlijk of gelijktijdig optredend: te late- of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven; belemmerende maatregelen van overheidswege; geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- of externe vervoersapparaat; natuurrampen of extreme weersomstandigheden; rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen; geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productieapparaat van -of werkstakingen of uitsluitingen in het bedrijf van Alzira Floral Design of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten worden betrokken.

Artikel 4 LEVERING
De levering wordt steeds geacht te geschieden op het bedrijf van Alzira Floral Design, tenzij anders is bepaald. Indien overeengekomen wordt, dat Alzira Floral Design zal afleveren op een door de afnemer opgegeven adres, dan geschiedt het vervoer naar dat adres voor rekening en risico van de afnemer, tenzij en zo Alzira Floral Design niet zelf vervoert, de vervoerder. Tenzij voor zover hierover tussen Alzira Floral Design en de afnemer afspraken zijn gemaakt, wordt de route en het middel van vervoer naar beste weten gekozen. Alzira Floral Design zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen, dat aan Alzira Floral Design opzet of grove schuld te verwijten valt. Eventuele verzekeringskosten zijn voor rekening van de koper. Overeengekomen leveringstijden zullen door Alzira Floral Design zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt Alzira Floral Design niet aansprakelijk en geeft aan de koper niet het recht de overeenkomst te annuleren. Alzira Floral Design behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de koper vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. Alzira Floral Design is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet leveren. De toepassing van dit recht moet de koper tijdig worden medegedeeld. Bij een leveringstermijn langer dan 30 dagen heeft de koper het recht de order te annuleren.

Artikel 5 VERPAKKING
Alzira Floral Design heeft het recht om boven de verkoopprijs de kosten van emballage in rekening te brengen.

Artikel 6 BETALING
Verkoop geschiedt tegen contante betaling, vooruit of bij aflevering c.q. uitvoering, tenzij overeengekomen na ontvangst van de rekening, in welk geval betaling moet plaats vinden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijking. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Alzira Floral Design het recht de wettelijke rente in rekening te brengen van het ogenblik af, dat de koper in verzuim is, onverminderd de aan Alzira Flora Design verder toekomende rechten. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van faillissement dan wel verlenging van surséance van betaling aan de koper, geschieden ten kantore van Alzira Flora Design of door storting of overschrijving op een door haar aan te wijzen bankrekening. Ingeval van niet, dan wel niet tijdige betaling, komen voor rekening van de koper alle kosten, zowel buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten, die Alzira Floral Design in verband met de inning van haar vordering maakt, waarin tevens begrepen extra administratiekosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 25, alles exclusief omzetbelasting. Aan personen, in dienst van Alzira Flora Design, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet worden bevrijdend worden betaald.

Artikel 7 EIGENDOMSBEHOUD
Alle geleverde producten blijven eigendom van Alzira Floral Design totdat deze volledig zijn betaald. Bij niet tijdige betaling van één of meer reeds vervallen facturen en indien de concrete omstandigheden van het geval en een redelijke afweging van de belangen van partijen geen andere keuze overlaten, heeft Alzira Floral Design het recht de geleverde producten, alsmede het afgegeven verpakkings-en ander duurzaam materiaal terstond tot zich te nemen en van de plaats van opslag af te voeren.

Artikel 8 KLACHTEN
De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloemkwekerij produkten. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, per brief, telefax , e-mail of telefoon aan Alzira Floral Design te worden gemeld. Alzira Floral Design biedt de koper vijf dagen versgarantie op het boeket of bloemstuk, mits het boeket op de voorgeschreven manier wordt behandeld. Elke aanspraak op garantie komt te vervallen indien de ontvanger de verzorgingstips niet in acht heeft genomen of als de bezorging van het product vertraging heeft opgelopen doordat de ontvanger niet thuis was. Indien de koper aanspraak wil maken op garantie dient de koper binnen 5 dagen Alzira Floral Design hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere leveringen te weigeren. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de koper niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij. Indien de klacht terecht is zal het product vervangen worden.

Artikel 9 TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN
Op alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen (ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Alzira Floral Design en een in het buitenland gevestigde koper gesloten overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter, die bevoegd is in het gebied waarin Alzira Floral Design is gevestigd. In afwijking van het bepaalde onder 1 kunnen Alzira Floral Design en koper, in binnen- of buitenland gevestigd, overeenkomen een eventueel geschil voor te leggen aan een door beide partijen geaccepteerde arbitragecommissie, wier uitspraak door beide partijen als bindend zal worden aanvaard.

Artikel 10 SLOTBEPALING
In die gevallen, waarin deze Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlands recht van toepassing. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.

Alzira Florist
Alzira Florist
Alzira Florist
Alzira Florist
copyrightalgemene voorwaarden

Impression design + internet Enkhuizen, grafisch ontwerp, websites, website, webdesign, intranet, content management systemen (CMS)